Školní vzdělávací program

     Ve školním roce 2019/2020 bude probíhat předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu BAREVNÝ ROK.

     Charakteristika školního vzdělávacího programu:

  • Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti, schopnosti dětí, hledání společného řešení, respektování pravidel a respektování druhého. Chceme v MŠ vytvořit prostředí bezpečí a porozumění. 
  • Vzdělávací program „Barevný rok“ je vypracovaný jako schématický model vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. 
  • Škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí vesnice, kde se všichni znají, denně se setkávají. Dítě všemi smysly vnímá přírodu, její krásu, rozmanitost a její zákonitosti, dění kolem sebe, krásu mezilidských vztahů i mluveného projevu. Podle svých schopností a možností se dítě do tohoto dění zapojuje, vytváří si hodnotový systém, sdílí prožívání druhých a učí se vážit si lidského zdraví a všech forem života.  Témata souvisí s každodenní realitou života dítěte. Celý celek je propojený tím, co dítě denně prožívá a vidí. 
  • Zaměříme se i na rozvoj hudebních dovedností a znalost dětských i lidových písní. 
  • Velký důraz klademe na začlenění ekologické výchovy v průběhu celého roku, pro obohacení programu využijeme nabídky „IRIS“ 
  • V programu se zabýváme rozšířením činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, spolupráci, sebepoznání a lepší komunikaci. 
  • ŠVP je rozdělený do pěti tematických bloků. Tyto tematické bloky obsahují celkem třináct témat, ve kterých se odráží přirozený běh času v průběhu celého roku a zachycuje krásu měnící se přírody, obsahuje i změny ve společnosti a v životě dětí v souvislosti se střídáním ročních období. 
  • Vzdělávací témata učitelky dotváří do konkrétních podtémat a denní didaktickou nabídkou pro děti podle jejich individuality a věkového složení třídy od 2 do 7 let, na základě pedagogické diagnostiky a spolupráce s rodinou. 
  • ŠVP umožňuje učitelkám pracovat samostatně, tvořivě a uskutečňovat své nápady s uplatněním své odborné způsobilosti. Učitelky mají vhodné podmínky a přiměřené množství materiálů k realizaci stanovených cílů.  Realizace i nabízené aktivity jsou přijatelné i pro rodiče, kteří jsou informováni a mají možnost se na aktivitách školy podílet.

Základní tematické bloky a témata ŠVP „BAREVNÝ ROK“:

1. HNĚDÁ:  Poznávám své okolí, Čtyři roční období, Bez práce nejsou koláče

2. BÍLÁ: Z pohádky do pohádky, Poznávám své tělo a péče o něj, Sportem ku zdraví

3. ZELENÁ:  Zvířata kolem nás, Vše co roste, Planeta Země a život na ní

4. ČERVENÁ: Rodina, domov, Červená, stůj!

5. MODRÁ: Křížem krážem celým světem, Kultura, svátky, tradice, zvyky