605 01 20 30 ·   mszelec@pvskoly.cz ·   Želeč 153, 798 07

title-nastenka

title-dokumenty

title-o_skolce

Budova Mateřské školy v Želči je situovaná uprostřed obce. V jejím sousedství je kostel a ve svém blízkém okolí má všechny významné budovy obce – OÚ, knihovnu, obchod a naproti školy je autobusová zastávka, což je výhodné pro rodiče dojíždějící do práce a děti, které do mateřské školy dojíždí ze sousední vesnice.

Škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí (dle Vyhlášky č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).

Pro provoz mateřské školy poskytuje budova dostatečně velké a světlé prostory. V patře třídu s hernou, kabinetem, izolační místností a hygienickým zařízením pro děti, v přízemí samostatnou jídelnu s přípravnou kuchyňkou, samostatnou lehárnu, hygienické zařízení, šatnu pro děti a šatnu pro zaměstnance. U školy je prostorný dvůr s kabinetem na hračky určené na pobyt venku a velká zahrada s pískovištěm, houpačkou a skluzavkou, která je udržovaná pracovníky obecního úřadu.

Nábytek v celé budově je starší, ale pěkný, je vhodné velikosti a umožňuje dětem snadný přístup k hračkám. V roce 2008 byly pořízené nové dětské stoly a židličky do třídy, v roce 2012 pak další stůl a 6 židliček z důvodů zvýšení počtu dětí v MŠ. Hračky a didaktické pomůcky jsou doplňovány a obměňovány dle potřeby a finančních možností.

V roce 2013 byla herna doplněna o dětský hrací koutek „obchod Adam“.

V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice a školnice.

Součástí MŠ není vlastní školní kuchyně, a proto se strava dováží ze ZŠ J.F. a MŠ Otaslavice. Dále MŠ spolupracuje se základní školou v Brodku u Prostějova a PPP a kulturním střediskem v Němčicích na Hané.

Naše mateřská škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí vesnice, kde se všichni znají a denně setkávají. Dítě všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých schopností a možností se zapojuje do dění obce, vytváří si hodnotový systém, sdílí prožívání druhých a učí se vážit si lidí a výsledků lidské práce, lidského zdraví a všech forem života.

Využíváme předností venkovské mateřské školy s blízkostí k přírodě. Okolí Želče je obklopeno zahradami, sady, poli, hájkem se studánkou, není daleko k rybníkům, bývalé pískovně, remízkám a statku. Snažíme se dětem poskytovat i možnosti a příležitosti, které mají děti z měst. Naším záměrem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Mateřská škola v Želči má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1962 a do roku 1979 byla umístěna v budově hasičské zbrojnice. V tomto období byl v MŠ jen dopolední provoz. V roce 1979 byla mateřská škola přestěhována do budovy po bývalé základní škole, která byla v předchozím roce přebudována a upravena tak, aby splňovala požadavky pro MŠ dané tehdejší hygienickou vyhláškou. Od toho roku byl již provoz v mateřské škole celodenní.

V roce 1983 se uvolnil v budově učitelský byt a získané prostory byly přebudované na lehárnu.

V roce 2003 došlo opět k významné změně. Obec Želeč přiznala právní subjektivitu Mateřské škole. Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.2003. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodnutím Krajského úřadu Olomouc.

V roce 2007 byl objekt budovy opravován – v celé budově byla vyměněna okna, školní dvůr má novou dlažbu a jsou nově přebudovány zídky a schody k pískovišti a chodník okolo pískoviště.

V roce 2012 bylo v rámci druhé etapy v MŠ uděláno nové ústřední topení a zateplená budova v přední části.

Na jaře roku 2014 byla v rámci třetí etapy zateplena budova ve dvorové části, omítnuté kůlny a zídka. Byla zbourána nevyhovující budova garáže, dvůr byl dodlážděn, byly upravené hromosvody podle platné vyhlášky a zvýšena zídka mezi školním dvorem a zahradou kovovým zábradlím.

 • Jsme zdvořilí.
 • Chováme se k sobě pěkně a vycházíme si vstříc.
 • Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou, abychom si neubližovali.
 • Máme se rádi, jsme kamarádi.
 • Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě, jsme slušné děti.
 • Ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
 • Umíme se na požádání rozdělit o hračku s ostatními dětmi ve třídě.
 • Umíme požádat druhé dítě nebo paní učitelku o pomoc, když pomoc potřebujeme.
 • Z mateřské školy si bereme domů jen to, co je naše, co jsme si přinesli z domu.
 • Své věci si ukládáme na své místo, které je označeno značkou.
 • Hračky a pomůcky ukládáme na určené místo.
 • Když jeden mluví, ostatní poslouchají.
 • Dodržujeme hygienické návyky.
 • V ložnici se chováme tiše a ve třídě se domlouváme klidným hlasem.
 • Svou práci vždy dokončíme, abychom se s ní mohli i později potěšit.
 • Chráníme vše živé i přírodu kolem nás.
 • Chráníme životní prostředí, dbáme na pořádek a čistotu ve svém okolí.
 • Rádi se učíme nové věci, jsme šikovné děti.

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce denně od 7:00 do 8:30. Po dohodě mohou přivést dítě i později. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

6:30 – 9:50 - Scházení dětí

Spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální práce s dítětem, skupinová práce, popřípadě společná, komunikativní kruh a činnosti vycházející z třídního vzdělávacího programu.

Cvičení – motivované, s hudbou, s náčiním, pohybové hry

Hygiena

9:00 – Podávání přesnídávky

Podle zručnosti dětí samoobslužná, dostatečně dlouhá doba, pouze k pocitu nasycení, děti do jídla nenutíme, děti při svačině mohou společensky konverzovat.

9:50 – 11:50 - Pobyt venku

Plnění programu pobytu venku (poznávání vesnice a okolí, získávání poznatků o přírodě, hry a zábavné činnosti na dvoře, na zahradě, v zimě se sněhem – sáňkování, koulování), délka pobytu podle klimatických podmínek s ohledem na vhodnost oblečení dětí, náhradní činnosti v případě nepřízně počasí.

12:00 - Oběd

O velikosti porce se domluví se školnicí (pouze k pocitu nasycení), nenutit do jídla či dojídání, čištění zubů, příprava na spánek, literární chvilka (čtení, poslech pohádek).

12:15 - Odpočinek dětí

Mladší děti spánek, starší děti – využití koutku k tvořivým činnostem – kreslení, grafické kreslení, skládání obrázků, prohlížení knih, časopisů aj. činnosti, které neruší ostatní děti.

14:15 - Odpolední činnosti

Spontánní aktivity dětí, krátké individuální, skupinové činnosti, dokončování činností započatých během dne.

15:00 - Podávání odpolední svačiny

15:30 - Uzavření mateřské školy

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány aktuální potřebě dětí, ponecháváme jim dostatek prostoru pro spontánní hru. Sledujeme vyváženost spontánních a řízených činností.

title-kontakty

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov

Želeč 153, 798 07

605 01 20 30

mszelec@pvskoly.cz

Ředitelka

Mgr. Gabriela Syrová

Učitelka

Mgr. Dana Zámečníková

Asistent pedagoga

Ing. Renata Kočí

Školnice

Jana Zonková

Právní forma

Příspěvková organizace

750 222 81

Zřizovatel

Obec Želeč, Želeč 62, 798 07